Необхідні документи

Заявник подає:

1. Заява (бланк заяви).

2. Клопотання  (заявка) природо користувача з обґрунтуванням потреб в цих ресурсах.

3. Ліміт на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення на відповідний рік в двох екземплярах. (ліміт не подається для одержання дозволу на відстріл вовка і лисиці).

4. Клопотання щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, за винятком об’єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, погоджується з відповідною місцевою радою, власником або постійним користувачем цих природних ресурсів. Для отримання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів клопотанням погоджується також з відповідними державними органами, а саме : 1)Управлінням Держпродспоживслужби- у разі використання ресурсів тваринного світу, в тому числі рибних запасів та інших об’єктів водного промислу, а у разі використання цих ресурсів з метою одержання лікувально-технічної сировини – також з органами МОЗ; 2) Мінекоресурсів – у разі спеціального використання рибних запасів та інших об’єктів водного промислу загальнодержавного значення, за винятком їх  промислового добування, а також любительського та спортивного рибальства, яке здійснюється у порядку спеціального використання; 3) Держнаглядохоронпраці – у разі користування гідромінеральними ресурсами, а також при видачі гірничних відводів на розробку мінеральних ресурсів.

Орган, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів, може зажадати від заявника у разі необхідності додаткового погодження даного клопотання (заявки)з іншими заінтересованими міністерствами і відомствами.

Розділ 5 Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 11.11.2005 № 623/404, зареєстрованим в Мін’юсті 06.12.2005 № 1458/11738.

 Для отримання дозволу для здійснення дослідного лову у водних об’єктах, що перебувають у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, користувачі подають документи до дозвільного органу, який їх розглядає та видає дозвіл або обґрунтовану відмову. Для отримання дозволу користувач подає такі документи: 1) заяву про видачу дозвільних документів для здійснення спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, погоджену Мінприроди України або його уповноваженим територіальним органом (крмі тієї, що пов’язана з проведенням дослідного лову, який здійснюється іхтіологічною службою органів рибоохорони), 2) повідомлення Укрдержрибгоспу про виділення квоти. (У рибогосподарських водних об’єктах, де не встановлені ліміти, дослідний лов здійснюється без квотування за програмами наукових установ або іхтіологічних служб органів рибоохорони, затвердженим рішенням Науково-промислової ради Укрдержрибгоспу), 3) довідку користувача, що підтверджує наявність у користувача або співвиконавця відповідних до програм дослідних робіт знарядь лову, рибоприймальних пунктів, рибальського судна, 4) копії свідоцтва про право плавання під Державним прапором України (або тимчасове свідоцтво) і копію свідоцтва про право власності на судно або договір оренди в разі здійснення промислу із судна, піднаглядного класифікаційному товариству, 5) копії суднових білетів установленого Мінагрополітики України зразка з відміткою про здійснення щорічний технічний огляд (а для орендованих суден і копію договору оренди) в разі здійснення промису із судна, що не підлягає нагляду класифікаційного товариства, 6) промисловий журнал та журнал обліку прийнятої риби та інших водних живих ресурсів пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписами і печатками органу рибоохорони, користувача. При використанні РПП співвиконавця за договором про спільне виконання програм дослідних робіт, у журнал обліку прийнятих риби та інших водних живих ресурсів ставиться печатка співвиконавця та органу рибоохорони, 7) програму дослідних робіт, погоджену органами рибоохорони та затверджену рішенням Науково-промислової ради Укрдержрибгоспу, а у разі лову з метою акліматизації, переселення – дозвіл Мінприроди України.

Розділ 4 Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин, затвердженої наказом Держкомлісгоспу України 30.05.2001 № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.06.2001 № 509/5700. Дозвіл на селекційний відстріл може бути виданий працівникам, уповноваженим здійснювати охорону мисливських угідь, які мають відповідну підготовку та можуть визначити в природних умовах особин мисливських видів тварин, що підлягають селекційному відстрілу (для територій та об’єктів природно-заповідного фонду – за рушенням місяцевих дозвільних органів, дозволи та селекційний відстріл можуть бути видані науковим працівникам, які проводять дослідження хвороб та причин аномального розвитку мисливських тварин. Для отримання дозволу на селекційний відстріл  на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду подається: 1) клопотання, 2) висновок компетентної наукової організації (установи) про необхідність проведення селекційного відстрілу та рішення науково-технічної ради природно-заповідної установи.

Клопотання про видачу дозволів подаються до 1 березня.

Розділ 4 Інструкції з проведення  вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України від 09.10.2001 № 94, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 № 900/6091.

Дозволи на діагностичний відстріл видаються працівникам, які уповноважені здійснювати охорону територій та об’єкти природно-заповідного фонду. Для отримання дозволу на діагностичний відстріл на території та об’єктах природно-заповідного фонду направляється до дозвільного органу: 1) клопотання про надання дозволу, 2) розпорядження управління державної ветеринарної медицини відповідної території, в якому має бути вказано, що відстріл слід проводити саме на території природно-заповідного фонду, 3) у клопотанні зазначаються місця проведення відстрілів (назва об’єкта природно-заповідного фонду, лісництво, обхід, урочище тощо), посади, прізвища, ім.’я, по батькові осіб, яким необхідно видати дозволи, вид і кількість тварин, що підлягають відстрілу, та необхідну кількість бланків актів діагностичного відстрілу, 4) до клопотання додається рішення науково-технічної ради природно-заповідної установи про доцільність проведення діагностичного відстрілу на зазначеній території у клопотанні органів державної ветеринарної медицини території.

Платність видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:
Дозвіл видається після затвердження лімітів протягом місяця з моменту подання клопотання.

Нормативні акти, якими регламентуються порядок та умови надання адміністративних послуг:

Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджена наказом мін природи України від 24.01.2008 № 27, зареєстрована в Мін’юсті 12.02.2008 № 117/14808

Інструкція з проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України від 09.10.2001 № 94, зареєстрована в Мін’юсті України 24.10.2001 № 900/6091,

Інструкція про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затверджена наказом Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони навколишнього природного  середовища України від 11.11.2005 № 623/404, зареєстрована в Мін’юсті 06.12.2005 № 1458/11738,

Положення про відповідальний об’єкт чи територію природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджене відповідним наказом Мінприроди (окремо для кожного об’єкта чи території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення),

Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом Дежкомлісгоспу України 30.05.2001 № 47, затвердженим в Мін’юсті України від 14.06.2001 за № 509/5700,

Інструкція щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин,  віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26.05.1999 № 116, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30.07.1999 № 518/3811,

Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26.05.1999 № 115, зареєстрованим в Мін’юсті 09.09.1999 № 608/3901,

 

Інші акти центральних органів виконавчої влади, які регулюють правовідносини у сфері охорони, використання відновлення територій та об’єктів ПЗФ і природних ресурсів.


 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА